O Repozytorium

Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie to repozytorium instytucjonalne, które za cel stawia sobie upowszechnienie dorobku naukowego pracowników uczelni i promowanie badań naukowych prowadzonych na UP w Lublinie. Opiekę nad Repozytorium UP sprawuje Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. **Gromadzenie** Repozytorium gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały o charakterze naukowym i w myśl ruchu Open Access zapewnienia otwarty dostęp do publikacji naukowych. W zbiorach Repozytorium w formie cyfrowej znajdują się artykuły naukowe, materiały dydaktyczne i konferencyjne, monografie lub ich rozdziały, dane badawcze oraz rozprawy doktorskie. **Deponowanie** W Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do deponowania materiałów upoważnieni są autorzy będący pracownikami UP, redaktorzy Repozytorium oraz osoby wskazane odpowiednimi zarządzeniami Rektora. Deponowanie materiałów odbywa się poprzez: * deponowanie bezpośrednie – dokonywane przez autora lub współautora materiałów; *deponowanie pośrednie – dokonywane przez redaktora Repozytorium lub osobę wskazaną zarządzeniem Rektora na podstawie udzielonego przez autora pełnomocnictwa w zakresie deponowania utworu do Repozytorium. **Udostępnianie i przechowywanie** Dokumenty zgromadzone w Repozytorium są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Wyjątek stanowią materiały, co do których dostęp zastrzegła osoba deponująca. Dostęp do metadanych oraz opisów bibliograficznych materiałów umieszczonych w Repozytorium jest nieograniczony. W przypadku usunięcia Materiału łamiącego postanowienia Regulaminu w Repozytorium pozostają kierujące do niego metadane. Materiały zdeponowane w repozytorium przechowywane są bezterminowo z zachowaniem bezpieczeństwa danych. Deponowane materiały gromadzone są w ramach kolekcji przypisanych do jednostek organizacyjnych Uczelni. **Deponowanie i korzystanie z materiałów zamieszczonych w Repozytorium odbywa się zgodnie z [Regulaminem Repozytorium UP](https://up.lublin.pl/bip/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/Regulamin-Repozytorium.pdf), stanowiącego załącznik do [Zarządzenia Rektora z dnia 14.05.2021 r](https://up.lublin.pl/bip/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/z-51.pdf).** ## Jakie korzyści związane są z deponowaniem prac w Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego? Naukowcy, wydawcy, studenci – cała społeczność akademicka – która zdecyduje się skorzystać z możliwości jakie niesie ze sobą idea otwartości, bardzo szybko zauważy zalety z niej wypływające. Świat nauki już dawno wyszedł poza mury uniwersytetów, wybierając sobie internet i jego narzędzia jako środowisko pracy naukowej, prezentacji oraz promowania jej rezultatów. Jednym z takich narzędzi jest repozytorium instytucjonalne. Repozytorium jest indeksowane w serwisie re3data indeksującym repozytoria danych badawczych, rejestrze OpenDOAR indeksującym otwarte repozytoria publikacji i danych badawczych oraz serwisie FAIRsharing rejestrującym standardy, bazy danych i polityki udostępniania danych. [**Zalety deponowania prac w Repozytorium** ](https://repozytorium.up.lublin.pl/pl/search_results/551) **[Polityka Otwartego Dostępu do publikacji i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie](http://bip.up.lublin.pl/files/biurorektora/2019/101/zal._nr_1.pdf)**